How Can We Help?

Giotrif (afatynib)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek giotrif

GIOTRIF jest lekiem, którego substancją czynną jest afatynib. Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, inhibitory kinaz białkowych.

W jakim celu stosuje się lek giotrif

Lek ten jest stosowany w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów ze szczególnym podtypem raka płuca (niedrobnokomórkowym rakiem płuca):

  • u których występuje zmiana (mutacja) w genie EGFR. Lek GIOTRIF może zostać przepisany jako pierwsza terapia przeciwnowotworowa lub jeśli wcześniejsza chemioterapia okazała się niewystarczająca.
  • u których występuje płaskonabłonkowa odmiana tego raka płuc, jeśli wcześniejsza chemioterapia okazała się niewystarczająca.
Jak działa lek giotrif

Działanie leku Giotrif polega na blokowaniu aktywności grupy białek zwanych rodziną ErbB (obejmującą EGFR [receptor naskórkowego czynnika wzrostu lub ErbB1], HER2 [ErbB2], ErbB3 i ErbB4). Białka te uczestniczą we wzroście i rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych, podlegają też wpływom zmian (mutacji) w genach, które są odpowiedzialne za ich produkcję. Lek ten może hamować wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych przez blokowanie aktywności tych białek.

Podmiot odpowiedzialny

Boehringer Ingelheim International GmbH.
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Niemcy

Spis treści