How Can We Help?

Carmustine Obvius (karmustyna)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek Carmustine Obvius

Carmustine Obvius jest lekiem zawierającym karmustynę. Karmustyna należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych pochodnymi nitrozomocznika, które działają poprzez spowolnienie wzrostu komórek nowotworowych.

W jakim celu stosuje się lek Carmustine Obvius

Karmustyna jest skuteczna w zwalczaniu następujących nowotworów złośliwych w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi lub innymi środkami leczniczymi (radioterapia, zabieg chirurgiczny):

  • Guzy mózgu (glejak wielopostaciowy, glejaki pnia mózgu, rdzeniak zarodkowy,
    gwiaździak i wyściółczak) i przerzuty do mózgu
  • Terapia II rzutu chłoniaka nieziarniczego i choroby Hodgkina
  • Jako leczenie kondycjonujące przed autologicznym przeszczepieniem komórek
    macierzystych układu krwiotwórczego w złośliwych chorobach hematologicznych
    (choroba Hodgkina/chłoniak nieziarniczy).
Jak działa lek Carmustine Obvius

Karmustyna jest nieswoistym lekiem przeciwnowotworowym działającym na fazy cyklu komórkowego, który wywiera działanie cytotoksyczne na nowotwór w wielu mechanizmach. Jako środek alkilujący może ona alkilować reaktywne miejsca na nukleoproteinach, co zakłóca syntezę DNA i RNA oraz naprawę DNA. Jest w stanie tworzyć wiązania krzyżowe pomiędzy nićmi DNA, co uniemożliwia replikację i transkrypcję DNA. Wiadomo też, że karmustyna może karbamylować reszty lizynowe na białkach, powodując nieodwracalną inaktywację enzymów, w tym reduktazy glutationowej. Aktywność karbamylacyjna karmustyny jest ogólnie uważana za mniej znaczącą niż aktywność alkilująca w jej działaniu przeciwnowotworowym, jednak karbamylowanie może hamować procesy naprawy DNA.

Podmiot odpowiedzialny

Obvius Investment B.V.
De Cuserstraat 93
1081 CN Amsterdam
Holandia

Spis treści